Snel zoeken

Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, of uit de context anders blijkt:
a. All About People: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: All About People B.V. gevestigd aan de Fluwelensingel 27 te Gouda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24380216;
b. opdrachtgever: de wederpartij van All About People;
c. overeenkomst: de overeenkomst die de opdrachtgever met All About People aangaat in verband met de werving en selectie van personeel, dan wel de overeenkomst op basis waarvan een interim-manager of uitzendkracht ten behoeve van de opdrachtgever door tussenkomst van All About People werkzaamheden zal verrichten;
d. interim-manager: de persoon die namens All About People een geaccepteerde opdracht uitvoert;
e. uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon, die door tussenkomst van All About People werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van de opdrachtgever;
f. kandidaat: een door All About People geselecteerde en aan de opdrachtgever voorgedragen persoon;
g. arbeidsovereenkomst: de arbeidsovereenkomst tussen de opdrachtgever en de door All About People voorgedragen kandidaat.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen All About People en de opdrachtgever waarop All About People deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met All About People, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. All About People en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2 De door All About People gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening van de offerte.
3.3 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door All About People gemaakte kosten zullen worden doorberekend. 3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is All About People daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht All About People niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.7 Het is niet toegestaan om kopieën te maken van een door All About People opgestelde offerte en de daarbij behorende bescheiden.
3.8 Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders of publicaties van All About People binden All About People niet.
3.9 All About People heeft het recht om onder opgave van redenen opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de opdrachtgever het factuurbedrag of een deel daarvan vooruitbetaald dan wel dat de opdrachtgever een vorm van zekerheid stelt in welk geval de opdrachtgever dienovereenkomstig wordt ingelicht.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Overeenkomsten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat de opdrachtgever deze schriftelijk heeft geaccepteerd door middel van het sturen van een opdrachtbevestiging dan wel op het moment dat All About People feitelijk begint met de uitvoering.
4.2 All About People is in geen geval gehouden een aanvang te nemen met het uitvoeren van de overeenkomst, alvorens de opdrachtgever de opdrachtbevestiging voor akkoord ondertekend aan All About People heeft geretourneerd.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Alle verbintenissen van All About People voortvloeiend uit de overeenkomst zijn inspanningsverbintenissen.
5.2 All About People zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
5.3 All About People spant zich in om een geschikte kandidaat te vinden en zal een hoog niveau qua dienstverlening en integriteit handhaven, doch verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid van de voorgestelde kandidaat.
5.4 All About People zal zich bij de beoordeling van kandidaten onpartijdig opstellen.
5.5 All About People is geheel vrij in de wijze waarop zij de aan de opdrachtgever voor te dragen kandidaat selecteert. In dat kader is All About People niet verplicht om aan kandidaten persoonlijke of zakelijke referenties te vragen teneinde informatie te verzamelen omtrent het arbeidsverleden en/of persoonlijke verleden van de kandidaat. Evenmin zal All About People actief enige informatie verzamelen betreffende het arbeidsongeschiktheidsverleden en/of de actuele medische gesteldheid van de kandidaat.
5.6 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is All About People bevoegd met voorafgaande toestemming van de opdrachtgever bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.7 All About People probeert werkzoekenden en werkgevers tot elkaar te brengen. All About People is echter nimmer partij bij een eventuele overeenkomst die gesloten wordt tussen kandidaten en opdrachtgevers.
5.8 Indien de arbeidsovereenkomst binnen een termijn van 3 maanden na aanvang van de arbeidsovereenkomst, wordt beëindigd, zal All About People jegens de opdrachtgever geen andere verplichtingen hebben dan kosteloos een andere kandidaat voor dezelfde wederom ontstane vacature voor te dragen. Deze verplichting geldt uitsluitend nadat door de opdrachtgever alle verschuldigde vergoeding(en) en/of declaratie(s) aan All About People zijn voldaan en onder voorwaarde dat All About People in redelijkheid in staat is vast te stellen op grond van de van alle betrokkenen te verkrijgen informatie dat de opdrachtgever ter zake de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst met de kandidaat geen verwijt treft.

Artikel 6 Verantwoordelijkheid voor vacatures op anders websites

All About People kan vacatures van de opdrachtgever op andere websites dan www.allaboutpeople.nl plaatsen. All About People kan geen permanente controle uitoefenen op die andere websites, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. All About People kan voor deze inhoud niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 7 Discriminatie

Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, leeftijd, burgerlijke staat, nationaliteit of op welke grond dan ook, zullen eisen die door de opdrachtgever aan de kandidaat worden gesteld en die geen betrekking hebben op de functie, niet in acht worden genomen.

Artikel 8 Verplichtingen van de opdrachtgever

8.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan All About People aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.
8.2 All About People gaat ervan uit dat de opdrachtgever al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
8.3 De opdrachtgever vrijwaart All About People voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is. 8.4 De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder toestemming van All About People op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen. Indien de opdrachtgever een door All About People geïntroduceerde kandidaat binnen 1 jaar introduceert bij een andere persoon, onderneming of instelling, hetgeen resulteert in een arbeidsovereenkomst met die kandidaat, zal de opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van een vergoeding zoals omschreven in artikel 10 van deze algemene voorwaarden.
8.5 Indien de opdracht is aangegaan op basis van exclusiviteit, dient de opdrachtgever zich te onthouden van het middels derden vervullen van de vacature.

Artikel 9 Wijziging van de overeenkomst

9.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
9.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. All About People zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
9.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal All About People de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
9.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal All About People daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 10 Bemiddelingsvergoeding

10.1 De door de opdrachtgever te betalen bemiddelingsvergoeding is afhankelijk van het bruto maandsalaris van de kandidaat welke bij de opdrachtgever in dienst is getreden. Deze tarieven zijn opgenomen op de website van All About People: www.allaboutpeople.nl. De tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
10.2 Indien het bruto maandsalaris van de kandidaat (deels) afhankelijk wordt gesteld van een te behalen resultaat, geldt als bruto maandsalaris het bruto maandsalaris dat de kandidaat maximaal kan verdienen bij de opdrachtgever op basis van een fulltime dienstverband.
10.3 Na ondertekening van de arbeidsovereenkomst, geschiedt de facturatie.
10.4 Onder in dienst treden van de kandidaat zoals verwoord in lid 1 van dit artikel wordt eveneens begrepen het geval dat een door All About People aan de opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen 1 jaar na die introductie in dienst treedt en/of, al dan niet via derden, op enigerlei wijze werkzaam is bij de opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming.
10.5 Indien de door All About People uitgevoerde opdracht leidt, hetzij gelijktijdig, hetzij binnen 1 jaar na het einde daarvan, tot het aangaan van arbeidsovereenkomsten door de opdrachtgever of een daaraan gelieerde onderneming met meerdere kandidaten dan in de opdracht voorzien, ongeacht voor welke functie, is de opdrachtgever de vergoeding ter zake van werving en selectie verschuldigd voor iedere aldus door hem met een kandidaat aangegane arbeidsovereenkomst.

Artikel 11 Interim-manager/uitzendkracht

11.1 Indien de overeenkomst er uit bestaat dat de opdrachtgever aan All About People de opdracht geeft tot het plaatsen van een interim-manager/uitzendkracht welke tijdelijk werkzaamheden bij de opdrachtgever zal verrichten, zijn in het bijzonder de bepalingen van dit artikel van toepassing.
11.2 Tussen de opdrachtgever en de interim-manager/uitzendkracht bestaat geen arbeidsovereenkomst.
11.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor 6 maanden, tenzij anders is overeengekomen.
11.4 De interim-manager zal zijn werkzaamheden binnen het kader van de opdracht en in samenwerking met de opdrachtgever naar eigen inzicht uitvoeren en daarover verantwoording afleggen aan de opdrachtgever. De interim-manager is niet verplicht om aanwijzingen van de opdrachtgever aangaande de systematiek waarop de opdracht door de interim-manager wordt uitgevoerd op te volgen.
11.5 All About People is gerechtigd een bij de opdrachtgever werkzame interim-manager/uitzendkracht te vervangen.
11.6 De interim-manager/uitzendkracht heeft recht op de vooraf reeds bekend gemaakte vrije dagen, dit ondanks de in de overeenkomt opgenomen aantal minimum uren.
11.7 De opdrachtgever dient de interim-manager/uitzendkracht alle bevoegdheden en autorisaties te verlenen die nodig zijn om de opdracht naar behoren uit te voeren.
11.8 De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor de interim-manager/uitzendkracht onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.
11.9 Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan verwoord in dit artikel, heeft All About People het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
11.10 Bij de terbeschikkingstelling van de interim-manager/uitzendkracht door All About People aan de opdrachtgever, werkt de interim-manager/uitzendkracht feitelijk onder leiding en toezicht van de opdrachtgever. De opdrachtgever neemt daarbij dezelfde zorgvuldigheid in acht als tegenover zijn eigen werknemers. All About People heeft als formele werkgever geen zicht op de werkplek en de te verrichten werkzaamheden. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.
11.11 De opdrachtgever is jegens All About People en haar interim-manager/uitzendkracht verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen, waarin of waarmede hij de interim-manager/uitzendkracht de arbeid laat verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de arbeid zodanige regelingen en aanwijzingen te verstrekken, dat de interim-manager/uitzendkracht tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed dusdanig beschermd is, als redelijkerwijze in verband met de aard van de arbeid gevorderd kan worden. Indien de opdrachtgever die verplichtingen niet is nagekomen, is hij jegens All About People gehouden tot vergoeding van de schade aan de interim-manager/uitzendkracht dientengevolge in de uitoefening zijner dienstvervulling, werktaak of werkzaamheden overkomen, tenzij door hem het bewijs wordt geleverd, dat de niet-nakoming aan overmacht, of die schade in belangrijke mate hoofdzakelijk aan grove schuld van de interim-manager/uitzendkracht is te wijten.
11.12 Indien een interim-manager/uitzendkracht tijdens zijn werkzaamheden bij de opdrachtgever een ongeval overkomt, is de opdrachtgever verplicht om terstond de arbeidsinspectie en All About People daarover te informeren, met vermelding van het tijdstip, de aard van het ongeval en de gevolgen in deze.
11.13 Voor het overige zal de opdrachtgever zich tegenover de interim-manager/uitzendkracht gedragen zoals een goed werkgever betaamt overeenkomstig verplichtingen die voor een werkgever uit de wet ten aanzien van een werknemer voortvloeien. De opdrachtgever vrijwaart All About People voor eventuele aanspraken van de interim-manager/uitzendkracht ter zake van handelen of nalaten van de opdrachtgever in strijd met het hiervoor gestelde, alsmede voor eventuele aanspraken van derden ter zake van schade, door nalaten of handelen van de interim-manager/uitzendkracht tijdens de terbeschikkingstelling toegebracht.
11.14 Indien de interim-manager/uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de opdrachtgever overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen en jegens All About People gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen.
11.15 All About People aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en verliezen, die door All About People uitgezonden interim-manager/uitzendkracht is veroorzaakt aan derden of de opdrachtgever zelf.
11.16 De opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaaldekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade zoals omschreven in dit artikel.
11.17 Het honorarium wordt vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van All About People, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
11.18 Het overeengekomen bruto uurloon is in euro’s en exclusief BTW, vakantiegeld, loonheffing, sociale premies en bemiddelingsfee.
11.19 Tariefwijzigingen tengevolge van CAO-verplichtingen en wijzigingen in of tengevolge van wet- en regelgeving zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan de opdrachtgever doorberekend, ook als deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van de overeenkomst.
11.20 All About People is gerechtigd het uurtarief te wijzigen.
11.21 All About People zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het uurtarief schriftelijk kenbaar maken. All About People zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
11.22 De opdrachtgever is in geval van een verhoging van het uurtarief gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het uurtarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
11.23 De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de interim-manager/uitzendkracht de werkzaamheden die voortvloeien uit de overeenkomst niet kan verrichten doordat hij langer dan tien aaneengesloten werkdagen ziek is en All About People geen zorg kan dragen voor een vervanger.

Artikel 12 Betaling

12.1 Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na de factuurdatum, op een door All About People aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.
12.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 8 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag. Indien de opdrachtgever na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan All About People de vordering uit handen geven, in welk geval de opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
12.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van All About People op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
12.4 All About People kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan All About People verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 13 Beëindiging opdracht

De opdracht eindigt door het slagen daarvan, bestaande in de acceptatie door de opdrachtgever van de voorgedragen kandidaat of door het verstrijken van de eventueel overeengekomen maximale duur van de zoekopdracht. Partijen kunnen deze duur in onderling overleg verlengen.

Artikel 14 Benaderen personeel

All About People zal gedurende de overeenkomst en gedurende 2 jaar na het eindigen daarvan, zich ervan onthouden werknemers van de opdrachtgever te benaderen voor een functie elders, tenzij de wens tot het vervullen van een andere functie door de werknemers zelf wordt aangegeven en All About People in het bezit is van een schriftelijke bevestiging waaruit dit blijkt.

Artikel 15 Opschorting en ontbinding

15.1 All About People is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
15.2 Voorts is All About People bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
15.3 All About People is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien:
a. na het sluiten van de overeenkomst All About People ter kennis is gekomen, omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
b. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
15.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van All About People op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien All About People de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 16 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

Indien All About People aan de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de opdrachtgever gehouden deze zaken binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

Artikel 17 Aansprakelijkheid en verjaring

17.1 All About People kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feiten buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals verder omschreven in artikel 19 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
17.2 All About People is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat All About People is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor All About People kenbaar behoorde te zijn.
17.3 All About People is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet is nagekomen welke volgens uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en de wet.
17.4 All About People aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van All About People in, de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
17.5 All About People staat niet in voor de juistheid van de door de kandidaat verstrekte gegevens. All About People is dan ook niet aansprakelijk indien blijkt dat de kandidaat aan de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
17.6 All About People is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van en/of schade veroorzaakt door kandidaten die All About People heeft voorgedragen.
17.7 All About People is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
17.8 Indien All About People aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
17.9 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van All About People of haar ondergeschikten.
17.10 Alle aanspraken jegens All About People die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij All About People zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 18 Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart All About People voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 19 Overmacht

19.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
19.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
19.3 Voor zover All About People ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is All About People gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20 Wijziging gegevens opdrachtgever

De opdrachtgever zal All About People steeds zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen van wijzigingen in zijn gegevens.

Artikel 21 Geheimhouding

21.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
21.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, All About People gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en All About People zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is All About People niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
21.3 De opdrachtgever vrijwaart All About People voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor de opdrachtgever uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan de All About People toerekenbaar zijn.

Artikel 22 Intellectuele eigendom

Alle door All About People verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van All About People worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 23 Slotbepalingen

23.1 All About People behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. All About People zal de wijziging tijdig bekend maken en de wijzigingen treden 30 dagen na schriftelijke bekendmaking in werking.
23.2 Indien de opdrachtgever de wijziging niet accepteert, kan hij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden, behoudens eventuele financiële verplichtingen van de opdrachtgever.
23.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
23.4 Op elke overeenkomst tussen All About People en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

© Copyright All About People 2024 Disclaimer Algemene leveringsvoorwaarden Sitemap Contact
OTYS Recruiting Technology PXL Communicatie
All About People gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.